HANDELSBETINGELSER

Generelle vilkår

1. Baggrund og formål

1.1. Disse Generelle Vilkår finder anvendelse i samarbejdet mellem Fotografen og Kunden under hele Aftalens løbetid.

2. Materiale og levering

2.1. Fotografen har ansvaret for udvælgelsen af materiale, foto, lys og video, der leveres til Kunden, og Fotografen er ikke forpligtet til at levere hvert eneste foto-, lyd- eller videofil, der er optaget ved begivenheden.

2.2. Fotografen har ansvaret for det overordnede udseende i forbindelse med redigering og efterbehandling af materiale med hensyn til stilarter, effekter m.v.

2.3. Fotografen sender i forbindelse med redigeringsprocessen et eksempel på den færdige produktion til Kunden til godkendelse. Kunden har herefter mulighed for at komme med forslag til ændringer til materialet, der kan dog foreligge ekstra betaling herfor. Se punkt 4 for priser.

2.4. Punkt 3.1.-3.3. kan fraviges ved aftale eller i tilfælde af, at Kunden har valgt en pakke, hvori særlige ændringer til materialet indgår.

2.5. Fotografen opbevarer optaget video-, foto- og lydmateriale i en periode på 6 måneder fra levering, dette værende både råmaterialet og den/de færdige produktion(er).

3. Pris og betaling

3.1. Den til enhver tid gældende prisliste findes her.

3.2. Priserne angivet i tilbuddet for levering af ydelsen, er udregnet som et estimat ud fra det forventede timeforbrug. Den endelige pris for Kunden kan derfor variere fra tilbuddet. Fotografen informerer Kunden inden eventuelt tillæg af flere timer end det aftalte ved tilbuddet.

3.3. Timeprisen samt evt. prisen udover det forventede estimat pr. påbegyndt time findes i prislisten.

3.4. Kundens pris kan indeholde rejseudgifter for Kunden. Alle rejseudgifter er baseret på afstanden mellem begivenheden og Fotografens adresse. De første 15 km fra Fotografens adresse er inkluderet i prisen. For alle begivenheder med over 15 km i afstand gælder, at transporten afregnes med 4 kr. ekskl. moms pr. ekstra kørt km.

3.5. Betalingsdato for Kunden er angivet på fakturaen, der sendes sammen med leveringen af det aftalte materiale.

3.6. I tilfælde af, at Kunden undlader at betale i henhold til punkt 4.5., forbeholder Fotografen sig retten til at annullere Aftalen uden yderligere forpligtelser for Fotografen, herunder tilbageholde optaget video-, lys og fotomateriale.

4. Reservation og sikkerhed

4.1. En underskrevet aftale er nødvendig for at reservere dato og tidspunkt for begivenheden.

4.2. Hvis begivenheden annulleres under 48 timer før det aftalte, opkræves 1.500 kr. ekskl. moms.

4.3. Kunden forpligter sig til at bekræfte tidsplanen senest 2 hverdage før begivenheden.

4.4. Meddelelse om eventuelle ændringer i tidsplan eller placering skal ske hurtigst muligt.

5. Ophavsret og brugsret

5.1. Fotografen har ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til materialet, mens Kunden har brugsretten. Ophavsretten kan overdrages til kunden mod vederlag, og kan særskilt aftales mellem parterne.

5.2. Brugsret og/eller ophavsret overdrages først til Kunden ved betaling.

6. Behandling af personoplysninger

6.1. I det omfang Fotografen behandler personoplysninger, er Fotografen at betragte som Dataansvarlig i henhold til Databeskyttelsesforordningen.

6.2. Fotografens behandling af personoplysninger kan læses i den gældende cookie- og privatlivspolitik her.

7. Ansvar og begrænsninger

7.1. Fotografen er ikke ansvarlig for afbrudt eller forringet fotografisk dækning som følge af årsager uden for fotografens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, påtrængende gæster, vejrforhold, planlægningsfejl, forkert opgivne adresser eller restriktioner fra lokationer.

7.2. Fotografen kan benytte materiale, som Fotografen har produceret, til Fotografens egne salgsfremmende formål, f.eks. på Fotografens websted, Vimeo, YouTube eller på anden vis, samt til at bruge Kundens firmalogo på Fotografens websted.

7.3. Materialet er efter levering og bekræftet modtagelse, godkendt af Kunden. Fotografen kan derfor ikke pålægges erstatningskrav hvis materialet, efter endelig levering, mod forventning på noget måde har skadet Kundens brand eller forretning, eller der på nogen måder bliver lidt et økonomisk tab ved brug af materialet efter levering.

7.4. Fotografen er ikke ansvarlig over for Kunden ved tab, skader, omkostninger, udgifter eller andre erstatningskrav, der opstår som følge af materialet eller under optagelse af materialet, som Kunden har leveret til Fotografen. Dette gælder ligeledes som følge af, at Kundens instruktioner er ufuldstændige, ukorrekt, upræcise eller ulæselige, eller som opstår som følge af deres forsinkede ankomst eller manglende ankomst, eller som følge af anden fejl fra Kundens side.

7.5. Kunden er ansvarlig for at indhente alle tilladelser, der er nødvendige for, at Fotografen kan udføre sit arbejde på den ønskede lokation. Dette gælder også tilladelse til at overflyve den ønskede lokation med drone.

7.6. Fotografen er ansvarlig for at indhente de nødvendige tilladelser til flyvning med drone i henhold til gældende lovgivning for registrerede droneoperatører.

7.7. Fotografen kan med 24 timers varsel flytte begivenheden, hvis det på grund af vejrforhold er nødvendigt, da udstyr ikke kan benyttes i regn eller andet nedbør, høj vindstyrke m.v.

7.8. Fotografen er ikke ansvarlig, hvis Kunden efter levering af det aftalte materiale, mister materialet værende foto- lyd eller videofiler.

8. Ændringer

8.1.Fotografen eller Kunden kan genforhandle Bestemmelserne i Aftalen, såfremt lovændringer eller uhensigtsmæssigheder giver anledning hertil.

8.2. Fotografen kan ændre og/eller annullere Aftalen som følge af ændringer i lovgivning omhandlende droneflyning og/eller tilladelser, der medfører begrænsninger og/eller umulighed i opfyldelse af aftale.

8.3. I tilfælde af, at Fotografen ikke er i stand til at udføre opgaven, vil Fotografen forsøge at finde en ertstatningsfotograf. Fotografens ansvar er begrænset til tilbagebetaling af eventuel modtaget betaling eller annullering af oprindelig aftale med tilhørende faktura.

8.4.Fotografen forbeholder sig retten til at opdatere disse Generelle Vilkår med et varsel på 30 dage til Kunden.

8.5. Ændringer og tilføjelser til denne aftale skal være skriftlige og underskrevet af Kunden og Fotografen for at være gyldige.

9. Ophør og konsekvenser ved ophør

9.1. Ønsker Kunden at få taget fotos med kamera eller fløjet drone på en lokation til begivenheden, hvor det ikke er muligt at indhente de nødvendige tilladelser eller er ulovligt, kan Fotografen uden ansvar annullere denne Aftale.

9.2. Fotografen har ret til at bringe aftalen til ophør uden ansvar i følgende tilfælde:

9.2.1. Hvor Fotografen oplever upassende, truende, fjendtlig eller krænkede adfærd fra person(er) på stedet, eller i tilfælde af, at Fotografens sikkerhed ikke kan garanteres,

9.2.2. Hvor Kunden væsentlige misligholder Aftalens bestemmelser,

9.2.3. Hvor ændringer uden for Fotografens kontrol medfører umulighed i levering af ydelse, herunder i forbindelse med, men ikke begrænset til, stjålet, beskadiget eller ødelagt materiale og/eller udstyr.

9.3. Hvis ophør af Aftalen skyldes Kundens forhold, er Kunden forpligtet til at betale Fotografen en godtgørelse på 1.500 kr. ekskl. moms.

9.4. Fotografen eller Kunden er ikke ansvarlig for tab, som skyldes force majeure, der medfører opfyldelsesumulighed, herunder, men ikke begrænset til,

9.4.1. Lovindgreb eller forvaltningsakter,

9.4.2. Indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, hærværk eller terror,

9.4.3. Epidemier, pandemier og regeringsforanstaltninger m.v. truffet i den forbindelse,

9.4.4. Naturkatastrofer,

9.4.5. Andre omstændigheder uden for Fotografen og Kundens kontrol.

9.5. Ophør af Aftalen medfører ophør af alle fremtidige planlagte begivenheder, samt evt. at tilbageholdelse af optaget materiale.

10. Tvister, lovvalg og værneting

10.1. Aftalen og Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold hertil er undergivet dansk ret.

10.2. Parternes forpligtes med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning til at søge at indlede forhandling med henblik på at løse uenigheder og tvister, der udspringer af nærværende aftale.

10.3. Er det ikke muligt at løse tvisten med forhandlinger, skal enhver tvist, som måtte opstå i forlængelse af Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, indbringes for Byretten i Roskilde.